Kort Beskrifning öfver Staden Falun och Stora Koppenbergs Grufvan, med bifogade Kartor och Vuer = Kurze Beschreibung der Stadt F. und der grossen Kupfergrube / Carl Linderberg. - Stockholm, 1804